Publikasjoner
Forskning og formidling
For studenter
For lærere
For forskere
Materialsamling
Kontakt og tilbakemelding
Startside
 
 
 
   
 

BØKER

2015

RETTSPOSITIVISMEDEBATT   1. utg. ss. 169 + xiv. Oslo: Akademika forlag.

  Lenker:  [Innholdsoversikt]   [Innholdsfortegnelse]   [Forord]  

2007

RETTSFILOSOFI   1. utg. ss. 662 + xxx. Oslo: Universitetsforlaget.  [ISBN 978-82-15-01176-9]

  Lenker:  [Innholdsoversikt]   [Innholdsfortegnelse]   [Forord]   [Introduksjon]   [Hovedavsnitt I Innledning: Rettsfilosofisk refleksjon]

2005

RETTSFILOSOFI   Foreløbig utg. ss. 547 + xxii. Oslo: Universitetsforlaget.  [ISBN 978-82-15-01176-9]

2004

FORSKERSAMFUNN UTEN FAGFELLESSKAP?   Opposisjon ved en doktordisputas. ss. 108 + x. Institutt for Offentlig retts skriftserie. Oslo: Unipub.  [ISBN 978-82-15-01176-9]

  Lenker:  [Omslag]   [Hele arbeidet]

2003

ANALYSIS OF DIS/AGREEMENT – WITH PARTICULAR REFERENCE TO LAW AND LEGAL THEORY   Oversettelse av Eng 1998. ss. 610 + xxi. Dordrecht-Boston-London: Kluwer Academic Publishers.  [ISBN 978-82-15-01176-9]

  Lenker:  [Table of Contents]   [Preface]   [Chapter I Introduction]   [Chapter I↔V Conclusion]

1998

U/ENIGHETSANALYSE – MED SÆRLIG SIKTE PÅ JUS OG ALLMENN RETTSTEORI   ss. 652 + xviii. Oslo: Universitetsforlaget.  [ISBN 978-82-15-01176-9]

ARTIKLER

2014

‘Why Reflective Equilibirum? I: Reflexivity of Justification’  (2014) 27 Ratio Juris, ss. 138–54.

  Lenker:  [Innholdsfortegnelse]  [Abstract]

‘Why Reflective Equilibirum? II: Following Up on Rawlsĺs Comparison of His Own Approach with a Kantian Approach’  (2014) 27 Ratio Juris, ss. 288–310.

  Lenker:  [Innholdsfortegnelse]  [Abstract]

‘Why Reflective Equilibirum? III: Reflective Equilibrium as a Heuristic Tool’  (2014) 27 Ratio Juris, ss. 440–59.

  Lenker:  [Innholdsfortegnelse]  [Abstract]

2013

‘ “Lovene sp°r ikke om beveggrunner.” Ibsen og Kant om handlingsmotivasjon og rett’  I: H.P. Graver, I. Hjort Kraby, M. Stub (red.), Forsker og formidler. Festskrift til Erik Boe, ss. 110–37. Oslo: Universitetsforlaget. 2013.  [ISBN 978-82-15-02201-7]

  Lenker:  [Innholdsfortegnelse]  [Artikkelen]  

2011

‘Lost in the System or Lost in Translation? The Exchanges between Hart and Ross’  (2011) 24 Ratio Juris, ss. 194–246.

  Lenker:  [Innholdsfortegnelse]  [Abstract]  

2009

‘Kant om rettens videreføring: borgernes lydighetsplikt og de styrendes reformplikt’  I: A. Leirfall og T. Sandmel (red.), Enhet i mangfold. Festskrift til Johan Arnt Myrstad, ss. 97–105. Unipub forlag: Oslo. 2009.

2005

‘Fused Modality. An Integral Part of Lawyers' Form of Life’  (2005) 18 Ratio Juris, ss. 429–33.

‘Introduction to the ARSP-Volume: Law and Practice’  I: S. Eng (red.), Proceedings of the 21st IVR World Congress, Lund, Part 2: Law and Practice, s. 1. Franz Steiner Verlag: Stuttgart. 2005.

2004

‘Om studiet av tekster’  Med Trond Skard Dokka. I: P. Ariansen m.fl. (red.), Tekster i filosofi- og vitenskapshistorie, ss. 1–18. Filosofisk Institutt ved Universitetet i Oslo i samarbeid med Unipub AS: Oslo. 2004.

2003

‘Vitenskapelig rasjonalitet og studiet av tekster’  Med Trond Skard Dokka. I: O. Asheim/ E. Wiestad (red.), Filosofi- og vitenskapshistorie, ss. 287–325. Filosofisk Institutt ved Universitetet i Oslo i samarbeid med Unipub AS: Oslo. 2003.

2002

‘Legislative Inflation and the Quality of Law’  I: L. Wintgens (red.), Legisprudence: A New Theoretical Approach to Legislation, ss. 65–80. Hart Publishing: Oxford. 2002.

2000

‘Fusion of Descriptive and Normative Propositions. The Concepts of ‘Descriptive Proposition’ and ‘Normative Proposition’ as Concepts of Degree’  (2000) 13 Ratio Juris, ss. 236–60.

  Lenker:  [Abstract]   [Artikkelen]  

‘Does the Doctrine of Precedent Apply to Judicial Arguments Concerning the Doctrine of Sources of Law?’  I: W. Krawietz/ R.S. Summers/ O. Weinberger/ G.H. von Wright (red.), The Reasonable as Rational? On Legal Argumentation and Justification. Festschrift for Aulis Aarnio, ss. 483–502. Duncker & Humblot: Berlin. 2000.

‘The Doctrine of Precedent in English and Norwegian Law – Some Common and Specific Features’  I: Scandinavian Studies in Law, Vol. 39: International Aspects, ss. 275–324. The Law Faculty at Stockholm University: Stockholm. 2000.

1999

‘Criteria that are used in the setting up of and choice between descriptive characterisations’  (1999) 18 Law and Philosophy, ss. 475–95.

1998

‘Anmeldelse av M. H. Andenæs, Rettskildelære  Heftet for Kritisk Juss 1998, ss. 275–78.

1997

‘Får prejudikatlæren anvendelse på domsargumenter vedørende rettskildelæren?’  Tidsskrift for Rettsvitenskap 1997, ss. 21–44.

  Lenker:  [Artikkelen]  

‘Precedent in Norway’  I: N. MacCormick/ R. S. Summers (red.), Interpreting Precedents: A Comparative Study, ss. 189–217. Ashgate and Dartmouth: Aldershot–Brookfield USA–Singapore–Sydney. 1997.

‘Departures from Precedent’ (with R. S. Summers)  I: N. MacCormick/ R. S. Summers (red.), Interpreting Precedents: A Comparative Study, ss. 519–30. Ashgate and Dartmouth: Aldershot–Brookfield USA–Singapore–Sydney. 1997.

‘Hidden value-choices in legal practice’  I: A. Aarnio/ R. Alexy/ G. Bergholtz (red.), Festschrift for Aleksander Peczenik, ss. 123–45. Juristf÷rlaget: Lund. 1997.

‘The Factual Effect of Judicial Decisions as a Source of Law: Either-Or Terminology Contrasted With Varieties of Bindingness – English and Norwegian Law as Test-Cases’  I: A. Leirfall/ T. Sandmel (red.), Festskrift til Johan Arnt Myrstad, ss. 83–94. Tapir: Trondheim 1997.

1996

‘La reale efficia delle decisioni guidiziarie come fonti del dritto: i casi inglese e norvegese’  Ragion pratica 1996/6, ss. 19–28. Oversettelse av Eng 1997.

1993

‘ “Hva er en viljeserklæring?” Er det logisk umulig at disposisjonsvilje er begrepsmessig kjennetegn ved privatrettslig disposisjon?’  Svensk Juristtidning 1993, ss. 1–42.

1992

‘Teoristruktur og teorivalg’  Tidsskrift for Rettsvitenskap 1992, ss. 496–504.

‘Plassering av offentlig kompetanse hos private - noen hensyn for og imot’  Lov og Rett 1992, ss. 544–51.

1991

‘Noen synspunkter på en teori om etikk, rett og erkjennelse’  Tidsskrift for Rettsvitenskap 1991, ss. 279–305.

1990

‘Begrepene ‘kompetanse’ og ‘gyldighet’ i juridisk argumentasjon’  Tidsskrift for rettsvitenskap 1990, ss. 625–71.

  Lenke:  [Artikkelen]  

‘Sondringen mellom regler og retningslinjer’  I: N. Christie m.fl. (red.), “... den urett som ikke rammer deg selv” – Festskrift til Anders Bratholm, ss. 473–83. Oslo: Universitetsforlaget. 1990.


******************************